กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    
ศ.นพ.เสก อักษราณุเคราะห์   ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์
ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ   ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ   รศ.ดร.นพ.มันตรี จุลสมัย
รศ.ดร.จรวยพร ธรณินทร์   นาย กนกพันธุ์ จุลเกษม
ดร.สุวัตร เพียรชอบ    
     
บรรณาธิการ    
รศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร    
     
รองบรรณาธิการ    
รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (ม.มหิดล)   ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ (เกษียณ)
ผศ.ดร.วารี  วิดจายา (เกษียณ)    
     
กองบรรณาธิการนานาชาติ    
Prof.Dr.James  Jay Laskin (University of Montana)    
Prof.Dr.Mark  Willems (University of Chichester)    
     
กองบรรณาธิการ    
ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ (เกษียณ)   รศ.ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ (เกษียณ)
ศ.พญ.บังอร ชมเดช (เกษียณ)   รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี (เกษียณ)
ศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล (เกษียณ)   รศ.ดร.วิชิต คะนึงสุขเกษม (เกษียณ)
ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ (เกษียณ)   รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต (เกษียณ)
ศ.ดร.ราตรี สุดทรวง (เกษียณ)   รศ.พิพัฒน์ เจิดรังษี (เกษียณ)
ศ.นพ.อรรถ นานา (ม.มหิดล)   ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ (เกษียณ)
รศ.ดร.กรรวี บุญชัย (ม.เกษตรศาสตร์)   รศ.ดร.พต.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล (ม.มหิดล)
รศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู (เกษียณ)   ผศ.นพ.โอภาส สินเพิ่มสุขสกุล (เกษียณ)
ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ (กระทรวงการท่องเที่ยวฯ)    ดร.ณัฏฐณิชาณ นคร (ม.กรุงเทพ)
ดร.อลิสา นานา (ม.มหิดล)   ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด (ม.กรุงเทพ)
ศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ (เกษียณ)    
     
บรรณาธิการจัดการ    
น.ส.ปภัสสร รัมยะรังสิ   นายสุรชาติ อาจทรัพย์
น.ส.ศิรประภา ขันคา