คณะกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกกท)

นายกสมาคม

อุปนายกคนที่ 1

อุปนายกคนที่ 2

กรรมการคนที่ 1

กรรมการคนที่ 2

กรรมการ

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขาธิการ